uitgebreid zoeken..

STECR

Stecr logo

STECR is in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten (BOA) met steun van het Ministerie van SZW. Basisgedachte daarbij was dat de toen nog jonge branche van arbodienstverlening een positieve impuls kon gebruiken op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. Hiertoe heeft het ministerie een startsubsidie ter beschikking gesteld, er van uitgaande dat de branche op termijn deze kennisdeling en –verspreiding zelf financieel zou dragen. Inmiddels moet STECR zelf in haar financiële middelen voorzien. Voor STECR betekent dit dat financiering van activiteiten afhankelijk is van de marktvragen.

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘participatie’ als centrale thema’s. 

De kenmerken van STECR zijn:
• Multidisciplinaire werkwijze
• Praktijkgericht
• Onafhankelijkheid en consensus

Multidisciplinair

STECR formeert zogenaamde multidisciplinaire kenniskringen, samengesteld uit professionals zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, hr-professionals, juristen, schuldhulpverleners etc.
STECR laat professionals vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken aan de oplossing van een vraagstuk. De praktijk van de sector sociale zekerheid en zorg vraagt immers steeds meer om een integrale, sluitende aanpak, terwijl professionals gewoonlijk primair vanuit hun eigen deskundigheid handelen en redeneren. STECR zorgt voor een gezond evenwicht tussen de multidisciplinaire aanpak, de eigen deskundigheden en verantwoordelijkheden van de betrokken beroepsgroepen. 

Praktijkgericht

Een werkwijzer voor professionals kan langs twee lijnen tot stand komen: op basis van onderzoek (‘evidence based’) en op basis van uitwisseling van praktijkervaringen (‘practice based’). STECR ontwikkelt, zoals hierboven aangegeven, werkwijzers met een practice-based benadering. Doorgaans zijn wel deskundige wetenschappers betrokken bij de ontwikkeling van de STECR Werkwijzers.
STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van werk, zorg, en inkomen. Stonden voorheen vooral thema’s rond arbeid en gezond centraal, nu pakt STECR ook meer of minder thema’s op zoals ‘regie op werknemerschap’ en ‘verslavingszorg’. In de nabije toekomst zal ook worden gekeken naar onderwerpen op het gebied van schuldhulpverlening, zorg en onderwijs.
STECR heeft inmiddels ruime ervaring met het verzamelen van praktijkkennis en praktijkervaringen van professionals. Ze beschikt over een netwerk van ruim 10.000 professionals afkomstig uit verschillende expertisegebieden op het terrein van preventie, verzuim en re-integratie. Uit hun midden worden kenniskringen gevormd die zich vanuit praktijkervaring en kennis gezamenlijk buigen over concrete thema’s, uitmondend in STECR Werkwijzers. 

Onafhankelijkheid en consensus

STECR kan door de multidisciplinaire aanpak ‘boven de partijen’ staan. Ze laat professionals vanuit verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken zodat ze – met respect voor ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid – toewerken naar een eenduidige oplossing van het vraagstuk.
Verder zorgt STECR voor een inhoudelijke toets door inschakeling van de betrokken doelgroep(en) en deskundige wetenschappers, in de vorm van expertmeetings of openbare debatten. Deze (consensus-) aanpak leidt in de praktijk tot ‘gezaghebbende’  STECR Werkwijzers. Zo staat de STECR Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ in het toetsingskader van het UWV bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook wordt in de jurisprudentie over arbeidsconflicten regelmatig gerefereerd aan deze Werkwijzer: voor het oordeel van de rechter is dan mede bepalend of er gehandeld is conform de STECR Werkwijzer.